Onaanvaardbare transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotel

Oude Delft 100 – 102. Hierachter is een binnenplaats met de Génestetkerk. Dat verwacht je totaal niet. Vandaar dat het een schuilkerk genoemd wordt. Dat maakt Delft juist zo leuk. De geheime binnenhofjes.
Arjan Pels Rijcken

De Remonstrantse kerk aan de Oude Delft 102, als voormalige schuilkerk gelegen achter de DELFT – Oude Delft 100, is op 29 augustus 2019 door de kerk verkocht aan een particulier uit Oegstgeest, Arjen Pels Rijcken. Bron DOZ

Adres Oude Delft 102
Dossiernummer: VJV 3000944
Omschrijving: Transformatie van Remonstrantse kerk tot cultureel centrum en boutique-hotel
Status: Formeel vooroverleg
Welstandsniveau: Bijzonder
Soort monument: Rijksmonument

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing en stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar. Er worden monumentale waarden geschaad.
De commissie adviseert het College van B&W negatief inzake het plan.

Toelichting:

De eigenaar en architect van dit kerkgebouw zijn aanwezig en lichten het plan toe. De bedoeling is een deel van de kerkzaal te herbestemmen als ruimte voor culturele activiteiten. In de naastgelegen consistorie en op de galerij in de kerkzaal zullen hotelkamers gerealiseerd worden. De ingrepen aan de buitenzijde zijn beperkt, in het interieur van zowel de consistorie als de kerkzaal zullen wel wijzigingen plaatsvinden.

De commissie is eensluidend van oordeel dat de voorgestelde ingrepen in de kerkzaal een te ingrijpende aantasting zijn van het monumentale interieur. Weliswaar blijven enkele monumentale elementen behouden, maar de ruimtelijkheid, lichtval, akoestiek en ritmiek van de vensters zullen ingrijpend aangetast worden.

De commissie adviseert de aanvrager programmatisch breder te kijken en niet te veel te focussen op hotelkamers, ook gezien het feit dat dit qua bestemmingsplan moeilijk ligt. Verder adviseert de commissie ook in de context breder te kijken en de buitenruimte bij het plan te betrekken voor zover mogelijk.

De commissie houdt een pleidooi voor het gebruiken van de geschiedenis van de Remonstrantse beweging als inspiratiebron voor de planvorming. Zij adviseert naar andere Remonstrantse kerken in Nederland te kijken die herbestemd zijn, zoals de Arminius in Rotterdam.

Met het wijzigen van de consistorie heeft zij minder problemen; deze ruimte is altijd al dienend aan de kerkzaal geweest, hier zit meer transformatieruimte.

Bron verslag: Adviescommissie Omgevingskwaliteit, 21 januari 2021 , vergadering via Microsoft Teams

Foto: KOOS BOMMELE