Statuten

Statuten

STATUTEN “Hart voor Delft / Groep Stoelinga”Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Politieke Vereniging “Hart voor Delft / Groep Stoelinga” en is gevestigd in de gemeente Delft.

Doel Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van Delft;
b. de burgers van Delft optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. de inwoners van Delft regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen;
b. het stellen van kandidaten voor de Gemeenteraad van Delft, en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
c. het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van kandidaten voor het lidmaatschap van gemeenteraden;
d. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
e. het houden van ledenvergaderingen;
f. het jaarlijks houden van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie in Delft zal worden toegelicht;
g. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 3. Kandidaatstellingen als bedoeld in het vorige lid onder b. geschieden door het bestuur met inachtneming van de regels, desgewenst vast te stellen bij huishoudelijk reglement; Duur

Artikel 3 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, die woonachtig zijn in Delft.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, uitsluitend na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de betrokkene tot toelating als lid. Bij niet toelating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen; de leden zijn verplicht elke wijziging van hun adres schriftelijk aan het bestuur op te geven.

Artikel 5 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan het lidmaatschapsvereiste, vermeld in artikel 4 lid 1; het in de eerste en tweede zin van het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing. De opzegging geschiedt door het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Tegen de opzegging om deze reden is beroep mogelijk bij de algemene vergadering; het bepaalde in het volgende lid, vanaf de tweede zin daarvan, is van overeenkomstige toepassing.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering; het in lid 4 bepaalde, vanaf de tweede zin daarvan, is van overeenkomstige toepassing.

Donateurs
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder gewoon lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
3. Nieuwe gewone leden zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering; zolang geen bedrag is vastgesteld is geen entreegeld verschuldigd.

Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester, dan wel een secretaris-penningmeester aanwijzen; de voorzitter wordt in functie benoemd.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden nader vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 4 bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur stelt het partijprogramma en/of het verkiezingsprogramma vast, onverminderd het in lid 4 bepaalde.
4. Besluiten als bedoeld in de leden 2 en 3 behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering; zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit; voorts wordt verwezen naar lid 4 van het vorige artikel.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester (echter niet de secretaris-penningmeester alleen).
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

De algemene vergadering
Artikel 12 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Delft

Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing (het besluit tot opzegging van zijn lidmaatschap of tot ontzetting uit zijn lidmaatschap daaronder begrepen) wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar; het eerste boekjaar eindigt ultimo 2020. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Artikel 16
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste drie leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen. .

Statutenwijziging
Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste één/derde van het aantal stemmen kan worden uitgebracht, dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht. Wordt aan genoemd quorumvereiste niet voldaan, dan kan nadien een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk twee maanden na de vorige vergadering, waarin (mits met dezelfde versterkte meerderheid) kan worden besloten ongeacht het aantal stemmen dat dan ter vergadering kan worden uitgebracht.

Ontbinding en vereffening
Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. Voorzover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging de bestuursleden als zodanig op. Op hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuursleden van toepassing.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding (of bij gebreke van die aanwijzing: door de vereffenaars) als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Tenslotte is het adres van de vereniging de Van de Spiegelstraat 38, 2613 GA Delft en dat de oprichters, tezamen als enige leden van de vereniging de algemene vergadering vormend, het aantal bestuursleden vaststellen op drie en dat zij voor de eerste maal tot bestuursleden benoemen:

– de heer Martinus Hendrikus Johannes Maria Stoelinga voornoemd, in de functie van voorzitter
– Mevrouw Sylvia Grobben voornoemd, in de functie van penningmeester
– de heer Jan Peter de Wit voornoemd, in de functie van secretaris